ცხელი ხაზი:(0365) 22 08 08 ან (0365) 22 15 55

გადასახადები და მოსაკრებლები

ა)„ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და გადასახადის განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ“ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება -

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4039219?publication=0

ბ)„ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღების, გადახდის წესისა და განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ“ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება -

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3949217?publication=2

გ) „ახალციხის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებისმიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ“ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება -

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4482539?publication=0

გააზიარე