ცხელი ხაზი:(0365) 22 08 08 ან (0365) 22 15 55

ბიზნესი მაღალმთაში სასარგებლოა

„მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონი -

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2924386?publication=3

გააზიარე